Våra kunder

Som en ledande leverantör av tjänster inom bilskadereparationer består Werkstas kundbas av försäkringsbolag, ägare av bilflottor samt individuella bilägare. Werksta har en marknadsledande position i Norden med 80 bilskadeverkstäder. Bolaget är den största aktören i Finland och den näst största aktören i Sverige sett till både antal bilskadeverkstäder och omsättning, samt har en växande närvaro i Norge.

Werkstas kunder kan delas in i tre kategorier där över 80 procent av kunderna styrs till Werkstas skadeverkstäder av försäkringsbolag, cirka 16 procent av kunderna utgörs av billeasingföretag, biluthyrare och andra företagskunder. En mindre del av kunderna är privatkunder som söker sig direkt till en bilskadeverkstad för mekanisk service eller skadereparationer.

För Werksta är det viktigt att vara förstavalet för försäkringsbolag och ägare av bilflottor. Det är vi genom att ständigt utvecklas inom de områden som är viktigast för våra kunder.

  • Prisvärdhet – Såväl försäkringsbolag som ägare av bilflottor värdesätter att bilskadereparationer utgörs till ett lågt pris utan att kvalitén reduceras.
  • Geografisk täckning – Werkstas kunder efterfrågar leverantörer med en bred geografisk täckning vilket ligger i linje med Bolagets geografiska täckning i Sverige och Finland. I Norge har Werksta för avsikt att öka sin närvaro.
  • Hög kundnöjdhet – Werksta tar hand om sina kunder och ser till att de blir nöjda.
  • Korta ledtider – Bidrar till en ökad kundnöjdhet hos slutkunden och lägre kostnader för Bolagets kunder, i synnerhet försäkringsbolagen och biluthyrare.
  • Kvalitet – Kontroll på kvalitet i alla led och alla bilskadeverkstäder. Werksta gör ett flertal externa, oberoende kvalitetskontroller av bilskadeverkstäderna för att garantera att rutiner och arbetsprocesser följs samt att biltillverkares anvisningar följs.
  • Hållbarhet – Werksta arbetar med ett antal frågor kring hållbarhet, tex att reparera i stället för att byta ut delar; att öka användningen av begagnade reservdelar; att minska energiåtgången i lackeringsverksamheten; att minska kemikalieanvändning och att hantera avfall på ett korrekt sätt.
  • Digitalisering – Werksta arbetar aktivt med att digitalisera och effektivisera hela skadehanteringsprocessen för slutkunden och försäkringsbolagen genom exempelvis applikationer och andra IT-lösningar som automatiserar flera arbetsmoment. Här ingår skadebesiktning, kommunikation med externa parter, tidsbokning, kalkylering av skadeärendet och fakturering.