Hållbarhet

Genom att säkerställa att hållbarhet genomsyrar verksamheten och vårt erbjudande stärker vi konkurrenskraften. Vår vision är att vara branschens mest hållbara företag och vi arbetar aktivt för att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

  • Vi arbetar för en trygg, jämlik och diversifierad arbetsplats med nöjda och engagerade medarbetare.
  • Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom ett systematiskt och aktivt miljöarbete, minimera miljöpåverkan och bli koldioxid-neutrala.
  • Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller kvalitet-, miljö- och sociala aspekter.

Samtliga av Werksta Sveriges verkstäder är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 inom kvalitet och miljö.

Miljöansvar

Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön och säkerställa en hållbar utveckling av vår verksamhet. Naturligtvis uppfyller vi alltid minimikraven i lagar och förordningar. Vi har identifierat fyra viktiga områden som vi särskilt fokuserar på när det gäller att minska miljöpåverkan. Dessa är fokusområden; användning av reservdelar, användning av kemikalier, energiförbrukning och avfallshantering.

Läs mer

Socialt ansvar

För oss handlar socialt ansvar om våra värderingar. Människor, kvalitet, ärlighet och respekt ger medarbetare som mår bra och trivs på arbetet vilket i sin tur leder till nöjda kunder. Vi tar ansvar för vårt agerande och vi levererar det vi lovar. Detta återspeglas i både kvaliteten på vårt reparationsarbete och säkerheten på våra arbetsplatser.

Läs mer

Corporate Governance

Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar, ansvarsfull och effektiv styrning genom aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydlig roll- och ansvarsfördelning samt rättvisande rapportering och information. Att säkerställa ansvarsfullt agerande såväl internt som hos våra partners är en del av vårt Corporate Governance arbete. Bolagsstyrningen sker dels genom våra värderingar, dels genom tydliga och väl förankrade policies.

Läs mer

Fokusområden 2022

Under 2022 arbetar vi bland annat med följande aktiviteter:

  • Utvärdering av hur Werksta kan bli koldioxidneutrala, kartläggning av energiförbrukning samt utbyte till fossilfria energikällor.
  • Genomlysning av koncernens jämställdhetsarbete med fokus på att rekrytera mer jämställt och öka andelen kvinnor.
  • Involvera hela organisationen i hållbarhetsarbetet genom att kommunicera planer och mål med löpande uppföljning.
  • Minska användningen av nya reservdelar och utbilda medarbetare i att reparera i stället för att ersätta (plåt-, plast- och glasdelar).