Corporate Governance

Corporate Governance handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets ägare, medarbetare, leverantörer, kunder och samhället. I Werksta har vi tydliggjort bolagsstyrning med ett antal policies som är väl förankrade internt i företaget. Våra policies innefattar bland annat; Werksta Supplier Code of Conduct, Arbetsmiljöpolicy, Sjuk/Rehabpolicy, Jämställdhetspolicy, Alkohol- och drogpolicy, Rekryteringspolicy, Werksta Etiska regler, Trafiksäkerhetspolicy och Informationspolicy.

Vi tar ansvar för våra handlingar

Werksta ska vara en arbetsplats där var och en av våra medarbetare på ett säkert sätt kan rapportera om missbruk upptäcks. Som ett komplement till de interna rapporteringsrutinerna finns en visselblåsarpolicy. Detta för att upptäcka och förhindra alla typer av oegentligheter som allvarligt kan skada verksamhet eller våra medarbetare. En visselblåsarfunktion är en möjlighet för alla medarbetare att rapportera in misstänkta oegentligheter anonymt. Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare och affärspartners rapportera misstänkta brott mot lagen eller mot Werkstas interna regler. Information som rapporteras genom visselblåsarfunktionen behandlas konfidentiellt och säkerställer ett säkert och effektivt hanterande av ärendet för dem som valt att använda visselblåsarfunktionen.